Projekt obnovy lučních a říčních biotopův evropsky významné lokalitě Krkonoše


O PROJEKTU

LIFE CORCONTICA

Život nejen pro krkonošské louky!

Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s DAPHNE ČR (Institut aplikované ekologie) realizuje již od roku 2012 projekt LIFE CORCONTICA.

Projekt si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i 2 ohrožené druhy - hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích a drobnou rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje.

Všechny aktivity projektu vedou ke zlepšení druhové rozmanitosti evropsky významných stanovišť na území Natury2000 v Krkonoších

Projekt LIFE CORCONTICA běží od června roku 2012. Je realizován a spolufinancován třemi partnery - Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Zaštiťován je Správou KRNAP.

Dárcem 75% prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+ Příroda. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun.

S projektem se budete v Krkonoších setkávat do roku 2018, ale s jeho výsledky mnohem déle, i po jeho skončení.

Více informací najdete v ostatních sekcích webu life.krnap.cz.
Na Správě KRNAP, městských úřadech a u místních akčních skupin Vám bude k dispozici informační leták o projektu. Další informace budete také průběžně vídat na informačních panelech u jednotlivých lučních enkláv.

Těšíme se na Váš zájem o klenoty Krkonoš…