A aktivity

A1 - Příprava realizace obnovných opatření pro podporu stanovišť 6230*, 6510 a 6520

Budou připraveny podrobné plány managementových zásahů (podklady pro realizaci aktivit C1, C2 a C3), bude vytvořen časový harmonogram opatření a následně budou naplánovány personální a technické kapacity.

Stav: Ukončena v únoru 2015.

► Výstupy: Bylo vytvořeno 29 managementových plánů (ukázka) pro péči na pracovních plochách v rozsahu 271 ha na priorotních enklávách a dalších 16 mng. plánů na enklávách náhradních. Celkem je vytvořeno 45  mng. plánů na 390 ha luk (C1). Dále byla na všech 45 enkláv připravena sada plánů pro speciální zásahy (C2 a C3) - ukázka.

A2 - Příprava investic k zajištění dlouhodobé existence stanovišť 6230*, 6510 a 6520

Bude pořízeno sedm investičních celků. V rámci aktivity jsou připravovány projektové dokumentace pro realizaci některých investic – především investice podporující zemědělskou činnost a dlouhodobou udržitelnost projektu. Dále zajišťujeme vyjádření orgánů státní správy a získáváme povinná rozhodnutí dle platné legislativy (územní rozhodnutí, stavební povolení k provozu a řadu dalších).

Stav: Ukončena.

Výstupy: Byly, po ohlášených změnách, dokončeny všechny naplánované akce a investice.

A3 - Příprava podkladů pro intervenci na farmách a plošnou informační kampaň

V rámci aktivity bude vytvořena aplikační databáze, která významně usnadní plánování managementů na zájmových plochách ochrany přírody, propojí zájmy jednotlivých skupin, které se podílí na péči o biotopy. Největším přínosem bude v budoucnu efektivní využívání finančních prostředků a usnadnění jejich kombinovatelnosti při naplňování plánů péče. Budou připraveny mapové podklady pro plošnou informační kampaň (E2).

Stav: Ukončena v březnu 2015.

►Výstupy: Aplikace LUHOP je používána v praxi.

A4 - Příprava plánů šetrného hospodaření na farmách s výskytem 6230*

Pro několik vybraných farem, na základě předchozí domluvy s hospodářem, budou zpracovány plány šetrného hospodaření na plochách s výskytem stanoviště 6230*(druhově bohaté smilkové louky).
Tyto plány budou využity v rámci aktivity C5 při přímé
realizaci péče o smilkové trávníky.

Stav: Ukončena v březnu 2015.

►Výstupy: Je dokončena mapa smilkových trávníků na farmách. V současné chvíli je zpracováno 10 plánů šetrného hospodaření. Aktivita pokračuje formou aktivity C5 a spoluprací s hospodáři.

A5 - Přípravné práce pro obnovu populací hořečku českého (Gentianella praecox subsp. bohemica*)

V rámci aktivity bude zpracována prováděcí dokumentace pro opatření na podporu hořečku – nastavení vhodného managementu pro záchranu druhu, tzn. pastva, vyhrabávání stařiny, narušení drnu a vláčení. Bude zpracována studie proveditelnosti pro možnosti repatriace druhu.

Stav: Ukončena dle harmonogramu.

►Výstupy: Byla připravena studie proveditelnosti a prováděcí dokumentace včetně plánu monitoringu.

A6 - Sběr informací a detailní příprava opatření pro podporu vranky obecné (Cottus gobio)

V rámci aktivit budou připraveny podklady, bez kterých není možné realizovat podpůrná ochranná opatření pro vranku obecnou. Bude připraven přehled o nakládání s vodami v EVL, mapa hydromorfologie toků v EVL, mapa migračních bariér pro vranku v EVL, zpráva o stavu rybího společenstva v EVL Krkonoše, mapa rozšíření vranky obecné v EVL Krkonoše, seznam lokalit pro potenciální revitalizaci, zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL, projektová dokumentace pro akci C7 a plán rybářského hospodaření.

Stav: Ukončeno 31.12.2014.

►Výstupy: Byl proveden rozsáhlý sběr informací a byly zpracovány tematické mapy: mapa hydromorfologie toků, mapa migračních bariér, mapa rozšíření vranky obecné. Byl vytvořen přehled o nakládání s vodami, seznam lokalit pro potenciální revitalizaci, zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření a plán rybářského hospodaření. Byla připravena projektová dokumentace pro akci C7 na Albeřickém potoce a Bolkovském potoce.