Program rozvoje venkova

Datum: 28.02.2017
  | 
Kategorie: Aktuality
Dnes Vám přinášíme krátké informace o Programu rozvoje venkova 2014-2020, ve kterém se blíží již 4. kolo podávání žádostí.

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnosti a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Konkrétně můžete žádat v těchto oblastech:

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

4.3.2 Lesnická infrastruktura

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

6.4.2 Podpora agroturistiky

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích*

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin*

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Pro hospodáře vydíme jako nejlepší M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (tedy opatření 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 6.4.2 Podpora agroturistiky, případně M16 Spolupráce - tedy konkrétně opatření 16.4.1)

Harmonogram:

Podání žádosti: od 4.4.2017 8:00 - 24.4.2017 13:00 - pouze prostřednictvím Portálu Farmáře
Zveřejnění seznamu doporučených žádostí: do 22. května 2017
Doložení příloh, příp. aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci (včetně dokumentace k výběru dodavatele - u relevantních operací): do 3. července 2017
Výzva k opravám: do 16. října 2017
Doplnění neúplné dokumentace: do 14 kalendářních dnů od vyhotovení výzvy
Zahájení průběžného schvalování žádostí: listopad 2017.

Více informací k programu a pravidlům podávání žádostí se dozvíte na stránkách eAGRI nebo SZIF: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/jak-pozadat-o-dotaci/