Hořeček a LIFE

Podrobná demografická data jsou v Krkonoších sbírána již 21 let a
představují poměrně unikátní záznam demografie populace, dobře využitelné při, např. potenciální populačně-genetické studii, která by pravděpodobně sloužila jako extrémně silný nástroj pro rozhodování
o další strategii hospodaření.

Současný stav výskytu v Krkonoších
Na jediné existující lokalitě v Horních Albeřicích existuje malá, každoročně kvetoucí populace s centrem výskytu na svazích staré úvozové cesty, která nečítá v posledních osmi letech (2005-2013) více jak padesát kvetoucích jedinců.
Již od roku 2010 nebyl zaznamenán na lokalitě Černý důl.

Cíl projektu LIFE Corcontica:
Monitoring populací hořečku, který by měl navazovat na zvolený management v každém roce, po dobu trvání projektu. Vznikne plán hospodaření a ochranných opatření, který bude navazovat na dlouholetou péči o lokality hořečku, kterou zajišťuje Správa KRNAP. Plán zásahů respektuje záchranný program druhu. Vychází z doporučení uvedených ve studii proveditelnosti k udržení a uvažované repatriaci a jeho realizace se bude řídit výsledky průběžného managementového monitoringu. Plán zásahů je zpracováván pro období 2013 – 2017.

Základní management Horní Albeřice: Na lokalitě bude pokračovat typ hospodaření, nastavený správou KRNAP v předchozích letech, a to vhodně načasovaná kombinace sečení, vláčení a hrabání.

Základní management v případě znovuobjevení hořečku Černý Důl: Jde o kamenitý okraj lomu s přirozeně řídkým bylinným patrem a prudce expandujícími dřevinami. Lokalitu není třeba pravidelně sekat, bylo by však vhodné každoročně narušovat půdní pokryv minimálně hrabáním a vyřezávat nálety dřevin, pokud přesáhnou 20% rozlohy lokality.

Sanační management v případě znovuobjevení hořečku Černý důl: Jednorázové vyřezání a vysekání lokality. Bylo by nutné vyřezat veškerý nálet dřevin, vyhrabat nashromážděnou stařinu a narušit povrch na cca 25% lokality (hrabáním nebo vláčením).

Seznam ochranných opatření:
Řízené opylování
Ochrana semenáčků
Ochrana kvetoucích a plodících rostlin
Výsevy
 

Článek byl sestaven z materiálů A. Šturmy.