Naše vize

Projekt pomáhá krkonošským loukám od roku 2012. Cílem projektu je obnova druhově bohatých smilkových trávníků (6230*, 6510, 6520) cestou oživení a podpory dříve tradičního zemědělského hospodaření. V projektu je zahrnuta také tvorba plánů šetrného hospodaření pro vybrané farmy.

Na 29 vybraných prioritních enklávách plánujeme dlouhodobou spolupráci s vlastníky pozemků či hospodáři. Upřednostňujeme tradiční způsoby hospodaření jako je senoseč a smíšená pastva. Snažíme se vytvořit mozaiku v krajině, proto ponecháváme neposečené pásy zeleně pro bezobratlé, střídáme pastvu s kosením. V rámci projektu byla zřízena pracovní skupina, která vykonává práce pro podporu hospodářských aktivit, tedy usnadňuje budoucí hospodaření tím, že odstraňuje invazní rostliny, nálety a kameny z luk (ty vrací na zídky), dále napomáhají vyrovnávat vodní režim na lokalitách tím, že pročišťují vodní strouhy (zabraňuje se přemokření některých částí luk a jejich rašelinění). Na takto připravených enklávách už není problém klasické hospodaření, jako je kosení a pastva.

Bude obnoveno 425 ha lučních stanovišť:
215 ha prioritního stanoviště druhově bohatých
smilkových luk, 31 ha extenzivních sečených luk
nížin až podhůří a 179 ha horských sečených luk.
Cílem je stabilizovat a případně zvýšit zastoupení
typických druhů výše jmenovaných luk.
Pro přibližně 10 tisíc ha na území evropsky
významné lokality, které mají potenciál zahrnovat
evropsky významná stanoviště, bude zaznamenán
aktuální stav využívání a jejich přírodní hodnoty.

Bude připravena strategie, jak zajistit trvalou udržitelnost ploch s výskytem cílových stanovišť. Přibližně 200 ha druhově bohatých smilkových
trávníků v podhůří, které se nachází v rámci farem, bude podpořeno finančně tak, aby na nich mohl být zaveden vhodný způsob hospodaření.

Projekt končí v roce 2018, hospodaření by však na loukách mělo přetrvávat, popřípadě jeho výsledky by měly být patrné ještě několik let…