D aktivity

D1 - Sledování dopadu opatření na stanoviště 6230*, 6510 a 6520 a na hořeček český v prioritních enklávách

Na prioritních enklávách, v místech kde budou realizována obnovná opatření (aktivity C1 a C2), bude prováděn monitoring indikátorů kvality pro stanoviště 6230*, 6510 a 6520. Dále probíhá monitoring dopadu opatření na populace zvláště chráněných druhů a na indikační skupiny bezobratlých. Závěrečná zpráva přinese nejen nové poznatky o bohatosti lokalit, ale i významně pomůže zhodnotit efektivitu vynaložení finančních prostředků a data budou využita pro další plánování managementů a zemědělské péče.

Stav: ukončeno dle harmonogramu.

►Výstupy: Sběr dat na trvalých plochách probíhá každoročně. Pro monitoring vegetace bylo založeno 40 monitorovacích transektů. Pro monitoring zvláště chráněných druhů rostlin bylo vybráno 6 „deštníkových“ druhů zastoupených ve 2 populacích, celkem bylo vytyčeno 12 transektů. Při monitoringu bezobratlých v letech 2013 a 2017 byly odebrány vzorky pro determinaci celkem na 70 transektech, 200 plochách. Monitoring hořečku probíhá na své současně jediné lokalitě v Albeřicích. Závěrečné zprávy jsou ke stažení dole na stránce.

D2 - Sledování dopadu projektu na způsob využívání stanovišť 6230*, 6510 a 6520 na farmách v EVL Krkonoše

Na existujících farmách, v místech kde budou realizována opatření dle plánů šetrného hospodaření (aktivita C5), bude prováděn monitoring indikátorů kvality pro stanoviště 6230*, 6510 a 6520. Výsledkem aktivity bude informace o využívání ploch s předmětnými stanovišti v úvodu projektu a porovnání se stavem v závěru projektu. Zároveň budou zjištěny trendy související s realizací projektových aktivit C1, C2, C5 a E2.

Stav: ukončena dle harmonogramu.

►Výstupy: V roce 2013 proběhl sběr dat na 200 segmentech o rozloze přes 250 ha a stejně velký vzorek byl monitorován v roce 2016. Celkem tak bylo monitorováno přes 500 ha. Informace o typu využívání nelesních stanovišť bude aktualizována v aplikační databázi. Závěrečné zprávy jsou ke stažení dole na stránce.

D3 - Sledování dopadu opatření na podporu vranky (Cottus gobio)

Standartní metodou ichtyologického průzkumu bude proveden monitoring před realizací revitalizačních opatření a následně bezprostředních vlivů opatření (C7) na podporu vranky obecné.

Stav: ukončena dle harmonogramu.

►Výstupy: Monitorováno je vybraných 20 úseků toků. Proběhl bazální zběr dat před realizací opatření. Monitoring po realizaci opatření byl proveden v roce 2016. V říjnu 2017 byl proveden ex post monitoring. Závěrečné zprávy jsou ke stažení dole na stránce.