Výzva II OPŽP

Výzva k podání žádosti o příspěvek na obnovu hospodaření na vybraných luč. enklávách EVL Krkonoše


Evropská komise v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR, podporuje obnovu vybraných krkonošských lučních enkláv. Podpora bude zajištěna formou příspěvku Správy KRNAP z projektu OPŽP: Obnovný management Krkonošských luk 2018 - 2023.

Termín podání žádosti: je prodloužen z 27. 3. 2020 na 10. 4. 2020 do 12:00

Dokumenty pro podání žádosti naleznete na stránkách Správy KRNAP na úřední desce:

https://www.krnap.cz/uredni-deska/vyzva-ii-k-podani-zadosti-o-prispevek-na-obnovu-hospodareni-na-vybranych-luc-enklavach-evl-krkonose/