Rok 2016, předposlední sezóna péče o louky z projektu Life Corcontica

Zase nám je o rok více. A co, že se za uplynulý rok podařilo? Ve zkratce se Vám pochlubíme v článku níže. Výčet jednotlivých aktivit, cílů a výstupů za celé trvání projektu si můžete přečíst v bočním menu v záložce Aktivity a výstupy.

Byly ukončeny všechny přípravné aktivity, tedy aktivity A a v roce 2016 se na nich již nepracovalo.

Sekačky, pořízené v aktivitě A2 v roce 2015, pracovaly i celou tuto sezónu a posekalo se díky nim asi 15 ha často velmi nepřístupných či bultovitých luk. Zde se nám podařilo také biomasu usušit na seno, zbalíkovat a poskytnout veřejnosti. Letos jsme pořídili i mulčovací nástavec, kterým zkoušíme rozbít drny smilky, tato činnost je však ve fázi experimentu a probíhá jen na malých ploškách luk.

Stejně jako v předešlých letech jsme pokračovali v realizačních aktivitách C.
V letošním roce jsme z projektu obhospodařovali o něco méně lučních enkláv.
Z 47 z roku 2015 nám jich zbylo „jen“ 41. A ostatní? 6 pionýrů, prvních enkláv o rozloze 90 ha, které opustilo projekt, vešlo do tzv. následné péče. Péče, která
již není žádným způsobem finančně podporovaná projektem LC.

Z asi 390 ha, které jsou díky projektu obhospodařované, je jich pouze necelých 30 v péči vlastníků, o zbytek se starají nájemci.
Téměř polovina luk je sečena, druhá polovina pasena. Opět jsme pásli vysoko přes 2 tisíce zvířat. Stále převažují ovce, ale na louky (které jsou k tomu vhodné) nám postupně přibývají i stáda kravek, většinou masných plemen.

Jako každý rok se snažíme s hospodáři na mnoha plochách dělat tzv. nadstavbové činnosti, jako jsou jarní vláčení, seč nedopasků po pastvě, hrabání a ponechávání neposečených pásů v loukách. Tím se snažíme roztříštit zavedené jednolité hospodaření na loukách do co největší mozaiky. Taková péče totiž vyhovuje nejenom bylinám, ale i živočichům, především bezobratlým. S mozaikou seče si opět, stejně jako v loňské sezóně, pohráli na Patejdlově boudě.

Mnoho lučních enkláv stále potřebuje ráznější technické zásahy podporující udržitelné pravidelné hospodaření. V roce 2016 proto na horských loukách opět fungovala čtyřčlenná pracovní skupina SKRNAP. Na 4,5 hektarech likvidovala invazivní šťovík alpský (Rumex alpinus) a lupinu mnoholistou (Lupinus polyphyllus), a to jak mechanickou tak chemickou cestou. Ze 4,6 ha luk vykácela náletové dřeviny. Členové skupiny dále obnovili 3 637 metrů stružek a vynesli z luk 26,8 tun kamení, které vyskládali na zídky nebo snosy.

 

 

Činnosti nad technické i časové kapacity pracovní skupiny, často vyžadující speciální techniku, byly nasmlouvány s externími firmami formou rámcových smluv a dílčích objednávek. Dvě firmy obstarávaly výřezy dřevin (3,7 ha) a jedna obnovu stružek (1.580 m) a likvidaci odpadů (48,5 t).

 

 

 

 

Byl vytvořen jeden nový Plán šetrného hospodaření (aktivita C5) pro hospodáře fungujícího na enklávě Šímovy chalupy. Celkem je nyní do projektu v rámci této aktivity zapojeno 11 farem a 130 ha smilkových luk.

 

 

I nadále pokračujeme v péči na dvou lokalitách s výskytem vzácného hořečku (aktivita C6). Obě lokality byly na jaře zbaveny stařiny, v brzkém létě a na podzim byly posečeny, téměř před zimou pak proběhl disturbanční management na podporu vzcházení semenáčků.

Na podzim 2016 proběhl terénní výzkum studie limitace reprodukce hořečků pylem (Petra a Štěpán Janečkovi, dep. In Správa KRNAP, OOP).

Pro vranku (Aktivita C7) byl v roce 2015 upraven Albeřický potok a v roce 2016 se pracovalo na potoce Bolkovském v intravilánu obce Rudník, kde byla dokončena přestavba jednoho betonového stupně na balvanitý skluz a proběhly zde přírodě blízké úpravy technicky řešeného koryta. Celkem bylo pro vranku zprůchodněno asi 750 m.

Pro orgány státní správy vznikla Metodika pro hodnocení vlivu využívání vodních toků na vranku obecnou.

Pokračujeme ve sběru dat pro monitoring biotopů a vybraných druhů na 29 prioritních enklávách i farmách, a nezapomínáme ani na monitoring vranky obecné (aktivity D). Nyní probíhá vyhodnocení dat z let 2013 – 2016 a již brzy se Vám budeme moci pochlubit výsledky.

A v rámci propagace projektu jste si o nás mohli přečíst v několika článcích, vidět nás v TV a slyšet v rozhlase. Vydali jsme 3 tiskové zprávy – Luční komando opět zasahuje, Rýchory procházejí omlazením a Na horách už se zase hnojí. Napsali o nás v 15 článcích. Český rozhlas HK vydal reportáž
o hnojení - Horské louky nemají dost živin a musí se přihnojovat. O vrance a rybích přechodech v Krkonoších jste se mohli dozvědět na ČT1 v pořadu události. Nezahálíme ani na Facebooku, kde si můžete přečíst spoustu krátkých příspěvků z dění nejen v projektu, uhlídáte připravované akce a prohlédnete si jinde nepublikované fotografie.

Osvětu o hospodaření na loukách a jejich historii jsme poskytli členům hnutí Brontosaurus, na Dni Země v Jilemnici několika třídám
ze základních škol a kolegům ze Srbského národního parku.
Již po druhé za námi dorazila 7 třída z vrchlabské základní školy na program o loukách.
Kolegy ze Správy KRNAP jsme provedli jarní a letní péčí na loukách, konkrétně jsme navštívili enklávu Sklenářovice.

Z Evropské Unie nám byl přidělen nový externí monitor, kterému jsme představili jak zázemí projektu, tak samotné realizace managementů přímo na loukách.

Loni jsme navštívili projekt Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy (LIFE12 NAT/CZ/000629) a v roce 2016 se ČSOP Salamandr (který projekt realizuje) přijel podívat do Krkonoš a na chod projektu Life Corcontica.

Ve Sklenářovicích nám s úklidem luk pomáhalo několik skupin dobrovolníků. Na Den Země shrabala 8. a 9. třída ze základní školy Lánov stařinu z luk a odklidila hromady klestu po prořezávkách. Později v sezóně přijeli žáci střední školy z České lesnické akademie Trutnov a na podzim Sklenářovice navštívila a pořádně si zapracovala skupina dobrovolníků z ČMSS v rámci jejich teambuldingové akce. Všem zúčastněným za pomoc děkujeme.

Reedice Pestrolučníku krkonošského proběhla v posledním měsíci roku, nyní jsou již plně k dispozici zájemcům, kteří se chtějí dozvědět něco a správné zemědělské praxi na krkonošských loukách.

Pro hospodáře jsme uspořádali setkání na vybraných lučních enklávách. Na těchto místech jim byla představena jarní a letní péče na loukách. Následná diskuze byla opět velmi přínosná pro všechny zúčastněné strany.
V červenci také proběhl seminář o agroenvironmentálně-klimatických opatřeních pro roky 2014-2020.

O vrance a hospodaření na tocích proběhl tzv. workshop s názvem „Alternativní metody podpory etablovaných populací pstruha obecného formou inkubace jiker v inkubačních schránkách.“

Účastnili jsme se třech konferencí v ČR – Pastva v chráněných územích, Pastva a voda v krajině a Představení projektů LIFE v ČR.

I letos stály u lučních enkláv naše projektové ovce, které informují o činnostech projektu. Jednu jsme na zimu nechali opět v péči hospodáře, jinou jsme museli zachraňovat ze závějí na Klášterce, kde se nám ji na podzim podařilo zapomenout. Fotku ze záchrany jste mohli vidět na našem PF2017.

Tolik ve stručnosti k dění v projektu, sledujte naše aktualitky i stránky Facebooku, ať Vám něco neuteče.

A teď hurá do záčátku sezóny 2017, naší poslední.