Více o projektu

Základní informace o projektu

Číslo projektu: LIFE11 NAT/CZ/000490
Hlavní nositel: Správa Krkonošského národního parku
Partneři: DAPHNE – Institut aplikované ekologie, z. s.
              Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 3 588 573 € (88 mil. Kč)
              75% rozpočtu je kofinancováno z programu LIFE+ Příroda
              25% rozpočtu hradí partneři projektu
Doba realizace: 2012 - 2018

Proč zrovna LIFE CORCONTICA?

Zkrácený název projektu je odvozen z anglického slova Life a označuje stejnojmenný komunitární program LIFE+ který poskytuje většinu finančních prostředků k realizaci projektu. Latinské slovo Corcontica znamená v překladu "krkonošský". Celý název projektu zní „Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné“.

Zkratka EVL znamená "Evropsky významná lokalita". Toto označení vychází z mapování soustavy Natura2000.

Co stálo na počátku návrhu projektu?

U zrodu projektu stála myšlenka navrácení života na krkonošské horské louky a do malých vodních toků. Spousta tradičních horských luk v Krkonoších v minulých desetiletích degradovala. Projekt LIFE CORCONTICA by tento trend měl zastavit a pomoci navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost. Pomoc potřebují i jednotlivé druhy. Z živočišné říše je to drobná ryba vranka obecná. Ani tu projekt neopomíjí. Je potřeba upravit režim vybraných malých vodních toků tak, aby nekolísal jejich průtok a populace vranky tak mohly bez problémů migrovat po délce toku.

Fotografie vranky obecné, Lubomír HlásekFotografie vranka obecná, Ing. Josef Hlásek.

Jaké jsou cíle LIFE CORCONTICA?

Cílem projektu je podpora evropsky významnýchstanovišť 6230*, 6510, 6520 a evropsky významných druhů jako jsou hořeček mnohotvarý český a vranka obecná. Tato pomoc EVL Krkonoše přispěje k zachování druhové rozmanitosti v síti chráněných území Natura2000.
Fotografie hořeček mnohotvarý český, RNDr. Jiří Brabec

Vysvětlivky k textu:
* hvězdička označuje prioritní biotopy v rámci
soustavy Natura2000
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6510 – Extenzivní sečené louky nížin a podhůří
6520 – Horské sečené louky

Co máme v plánu?

- zlepšit péči o horské louky Krkonoš
- zamezit šíření invazivních rostlin
- podpořit tradiční způsoby obhospodařování krkonošských květnatých luk
- najít nové způsoby odbytu farmářské produkce (sena, pelet, masa,…)
- vytvořit přijatelné podmínky pro život vranky obecné
- ochránit a navrátit na louky hořeček mnohotvarý český

Jaké očekáváme výsledky?

Je vybráno 29 prioritních lučních enkláv, na kterých bude prováděna obnova struktury a druhového složení. Celková zájmová plocha činí 425 ha, přičemž stanoviště 6230* najdeme na 215 ha, stanoviště 6520 na 179 ha a na zbylých 31 ha nalezneme stanoviště 6510.
Budou sestaveny faremní plány na dalších místech Krkonoš, které budou evidovat 10 000 ha ploch zmíněných stanovišť 6230*, 6510 a 6520. Na nich bude zaveden vhodný způsob užívání tak, aby bylo zajištěno stabilní až rostoucí zastoupení žádoucích druhů.
Na dvou lokalitách s hořečkem mnohotvarým českým, budou splněny podmínky populační velikosti, která vychází ze záchranného programu tohoto druhu v ČR. Na jednu lokalitu bude hořeček český navrácen.
Bude vhodně užíváno 150 km malých vodních toků v EVL Krkonoš. Bude revitalizováno 2 - 5 km koryta v různých částech toků. Bude zprůchodněno několik migračních bariér. Více než 100 km toků bude opět obýváno vrankou obecnou. Projekt počítá s 5 – 10 % nárůstem populace, což činí pro představu stovky jedinců. Populaci vranky obecné přispěje i omezení rybářského hospodaření na vybraných tocích.