Projekt LIFE CORCONTICA a jeho začátky v roce 2012

Dne 1. 6. 2012 byl evropskou komisí schválen rozsáhlý projekt na obnovu krkonošských květnatých luk s názvem LIFE CORCONTICA.  

Projekt je společným dílem Správy KRNAP a Institutu aplikované ekologie Daphne ČR za spolupráce Ministerstva životního prostředí. Financován je převážně z evropského komunitárního programu LIFE+ Nature and Biodiverzity za spolufinancování všech partnerů projektu.
Více zde.

V prvním roce projektu (tedy prvních sedm měsíců) probíhalo primárně zajištění fungování projektu po formální, finanční a organizační stránce. To znamená, že byly podepsány smlouvy mezi všemi partnery, stanoveny finanční toky a bylo určeno sledování příjmů a výdajů a jejich vykazování.
Z organizační stránky bylo třeba nejprve nastavit řídící mechanismy mezi jednotlivými partnery a následně sestavit plán prioritních úkolů pro jednotlivé organizace na následující roky.
Dalším důležitým bodem bylo zajistit personální obsazení projektu, respektive sestavit pracovní tým projektu, naplánovat a rozdělit jednotlivé úkoly a činnosti v průběhu sezóny i po celou dobu trvání projektu.
Nedílnou součástí těchto startovacích činností bylo vyčlenění technického zázemí projektu, kam patří především kanceláře projektu a jejich vybavení.

V letní sezóně jsme se zaměřili na přípravné aktivity A. 
V rámci aktivity A1 bylo nutné projít jednotlivé luční enklávy, abychom mohli připravit managementové plány pro hospodaření a začít s vhodnou péčí o travní porosty. V roce 2012 se podařilo vytvořit prvních 11 plánů pro hospodaření.
Pro dlouhodobé plánování a evidenci těchto prací spolu s dlouhodobým monitoringem bylo třeba začít kompletovat data pro tvorbu aplikační databáze LUHOP (Luční hospodářský plán- A3).

První projektovou sezónu jsme také využili pro pilotní sběry dat o stavu jednotlivých populací hořečku mnohotvarého českého (A5 - studie proveditelnosti pro hořeček) a vranky obecné (A6 - mapování hydromorfologie malých vodních toků v EVL Krkonoše a ve spolupráci s Daphne jsme začali s mapováním areálu výskytu vranky obecné a stavu ichtyocenózy v zájmových tocích).

Nastavili jsme systém monitoringu druhů a cílových biotopů (aktivity D1, D2).

V rámci aktivit PR (E aktivity – propagace projektu) jsme zorganizovali několik setkání pro informování o projektu a jeho cílech pro odbornou i laickou veřejnost. Vydali jsme tiskovou zprávu, povinný výstup projektu drobné brožury – letáky, a v budově KRNAP byla umístěna informační tabule.

V závěru roku jsme spustili webové stránky projektu, které postupně doplňujeme o nové informace.

Přímá managementová opatření (aktivity C – spolupráce s hospodáři) nebyla v roce 2012 započata.