Rok 2013 - první sezóna opatření na obnovu luk

Tento rok byl pro projekt významný především z hlediska přípravných aktivit A a započetí managementových opatření v terénu, tedy start aktivit C. V rámci řešení přímých opatření jsme se více soustředili na osobní jednání s hospodáři, jejichž spolupráce je v péči o louky nezbytná, i z hlediska zajištění dlouhodobé udržitelnosti hospodaření.

V rámci aktivity A1 jsme zpracovali dalších 18 plánů pro managementová opatření s cílem nastartování nebo zlepšení péče o horské louky Krkonoš. Následně byla na jaře vyvěšena I. a na podzim i II. Výzva k podání žádostí o příspěvek na hospodaření. Díky výzvě se do péče o luční porosty mohli zapojit především místní hospodáři a podařilo se nám uzavřít smlouvy na péči o 11 horských enkláv (aktivita C1).

Vybrané louky o celkové rozloze 139 hektarů spásalo 1484 kusů hospodářských zvířat, převážně ovcí (1460 ovcí, 12 koz, 10 krav, 2 koně). Vedle převažujícího spásání lučních porostů byli hospodáři motivováni k realizaci klasické seče travních porostů, místy i senoseče. Zvláštní důraz při stanovování managementových plánů
byl kladen na ponechání neposečených pásů pro bezobratlé.

V rámci projektu jsme sestavili pracovní tým, který je přímo řízen odbornými pracovníky Správy KRNAP. Tým v terénu zajišťoval realizaci speciálních krátkodobých zásahů pro následné snadnější obhospodařování lokalit samotnými hospodáři (aktivity C2, C3).

Práce omezující invazivní druh šťovík alpský (Rumex alpinus) byly provedeny na celkové výměře 48 hektarů. Tato plocha zahrnuje opakované zásahy,mezi něž patří seč květních lat kosou a postřik biodegradabilními herbicidy. Obnovení vodního režimu na loukách probíhalo formou vyčištění stružek v celkové
délce 1,5 kilometru. Podstatnou část náplně pracovní skupiny tvoří výřezy náletových dřevin, vyvětvování okrajů luk z důvodu dostupnosti pro techniku
a snadnější instalaci ohradníků. V tomto roce se nálety odstranily z 6 hektarů luk. Mezi další činnosti pracovní skupiny patří sběr kamenů z luk a drobné úpravy v terénu.

Část projektu se věnuje obnově smilkových luk pomocí sestavení plánů šetrného hospodaření (aktivita A4). Na základě analýzy bylo vybráno 20 farem s vysokým podílem zastoupení smilkových luk, kde se jedná o další louky nespadající pod prioritní luční enklávy Krkonoš (C1 aktivitu).

Detailní management ušitý na míru jen jednomu druhu – hořečku mnohotvarému českému – jsme realizovali na dvou lokalitách s jeho výskytem, jedné současné v Horních Albeřicích a jedné historické v Černém Dole u lomu (aktivita C6). Jednalo se o různá opatření, která naruší souvislý drn a umožní podmínky pro vyklíčení semen a růst nových rostlinek.

Monitoring se také rozběhl naplno (aktivity D). Proběhl sběr dat pro monitoring rostlin a bezobratlých a také byl dokončen sběr pilotních dat monitoringu vranky obecné.

Tím, že se projekt se rozběhl, bylo co prezentovat (aktivity E). Na začátku roku byl projekt a jeho cíle představeny pracovníkům Správy KRNAP. Nechali jsme vyrobit 20 mobilních informačních panelů, které jsou každou sezonu vyvezeny na vybrané luční enklávy a poskytují informaci o základních
činnostech projektu. Vzhledem k velké propagaci projektu jsme museli
dotisknout další 2600 kusů letáků.
O projektu a jeho průběhu se veřejnost
mohla dovědět z různých periodik i webu, vydali jsme zhruba 14 článků.
Projekt LIFE CORCONTICA byl také
představen na semináři Chaloupky na Vysočině. Abychom si rozšířili povědomí o možných postupech a poučili se fungováním podobných projektů programu LIFE+ v péči a ochraně přírody, připravili jsme setkání s realizátory dalších LIFE projektů v České republice, tzv. kulatý stůl. Poskytli jsme také několik rozhovorů pro Český rozhlas.