Rok 2015, potkávali jsme se na loukách již třetím rokem

Skončil nejen kalendářní rok 2015, ale také třetí sezóna hospodářských prací v rámci projektu LIFE CORCONTICA. Projektu je již tři a půl roku. Celkový běh jednotlivých aktivit, dosažené cíle a plnění projektu za celých tři a půl roku naleznete v bočním menu v záložce Aktivity a výstupy.

V roce 2015 v rámci aktivity A1 proběhla III. Výzva na podání žádostí o příspěvek na hospodaření a podařilo se nám vytvořit dalších 16 managementových plánů. Aktivitu jsme v termínu březen 2015 ukončili.

Aktivita A2 je již téměř dokončena. V roce 2014 a 2015 proběhlo na aktivitě několik změn, které se po schválení EU začaly úspěšně realizovat. Byly pořízeny dvě ručně vedené sekačky do majetku jednoho z partnerů DAPHNE, které už celou sezónu 2015 pracovaly.

Stejně jako v předešlých letech pokračujeme v aktivitách C1.
Práce proběhly na 363 hektarech pracovních ploch. Na 47 enklávách hospodaří celkem 35 hospodářů. Louky spásalo 2165 kusů hospodářských zvířat, což je o dalších 300 kusů zvířat více než v roce předešlém. Toto číslo v sobě skrývá z 90 % ovce. Seč ruční nebo za pomoci mechanizace probíhala celkem na 132 hektarech luk. I letos jsme se snažili mozaiku péče doplnit o další, ne zcela běžné, hospodářské činnosti. Mezi ně patří jarní vláčení, seč nedopasků po pastvě, hrabání a ponechávání neposečených pásů v loukách.

Hospodáři i veřejnost již vidí první výsledky zvolené péče, spolupráce se tak stává snazší a radostnější.      

Mozaiku péče v letošním roce bylo vidět hned na několika enklávách.

 

 

Na Patejdlově boudě si pohráli s mozaikou seče v čase i prostoru a mnoho živáčků si jistě našlo to své. Zcela jistě by vyhrála cenu za nejmozaikovitější seč v Krkonoších.

 

 

 

Zajímavou mozaiku různých typů péče (vláčení, pastva, seč a jiné) lze krásně ukázat na enklávě Severka, kde byla teprve v loňském roce po mnoha letech péče obnovena. 

 

 

Nedílnou součástí péče o louky jsou speciální zásahy, jako je potlačování invazních rostlin a náletů (C2 aktivita). V rámci aktivity C3 pak upravování vodního režimu, sběr kamenů z luk a drobné terénní úpravy (likvidace borůvčí, hnojení).
Celkem jsme za dobu projektu ošetřili 43 jedinečných hektarů postižených invazí především šťovíku alpského (většinu hektarů opakovaně). Letos se podařilo zasáhnout na 4,5 ha ploch.

Nejvíce je změna vidět na enklávě Friesovy Boudy, kde na dříve šťovíkem neprostupných loukách už raší jiné luční druhy.

 

Před zásahem 2013

Jaro 2014

Podzim 2014

Sezóna 2015

Nálety jsme vyřezali na 15 ha, především ve Sklenářovicích a již zmiňovaných Friesových Boudách. Podařilo se nám obnovit vodní režim na 6,5 km struh. Letos jsme zahýbali s množstvím kamenů a štěrku na loukách. Zmizelo z nich 92 tun. V rámci aktivity nám na podzim přibyla nová práce a tou bylo hnojení. Kompost jsme rozházeli v malých množstvích na 28 ha luk.
Za tato čísla vděčíme jak terénní pracovní skupině, tak externím dodavatelům, s nimiž jsme uzavřeli rámcové smlouvy.

Rozjely se práce na tzv. faremních plánech, tedy plánech šetrného hospodaření. Většina z prací z 10 sjednaných plánů už byla alespoň na částech farem zhotovena, případně byly práce objednány a budou se provádět v následujích letech (aktivita C5).

I nadále pokračujeme v péči na dvou lokalitách s výskytem vzácného hořečku (aktivita C6). Počet kvetoucích jedinců i mladých rostlin je každoročně monitorován, loni bylo spočítáno 44 jedinců.

Máme hotová opatření na podporu vranky (aktivita C7) již na celém Albeřickém potoce. Celkem bylo přebudováno 14 překážek, z nichž 5 bylo přebudováno na balvanité skluzy. Předali jsme pracoviště (staveniště) na Bolkovském potoce. Jak se daří vrance si můžete přečíst v článku ze sborníku krkonošských prací  Opera Corcontica.

Pokračujeme ve sběru dat pro monitoring biotopů a vybraných druhů na 29 prioritních enklávách i farmách, a nezapomínáme ani na monitoring vranky obecné (aktivity D).

Propagace projektu byla i letos dosti hojná (aktivity E).
V průběhu roku jste o projektu a jeho jednotlivých aktivitách mohli číst ve třech tiskových zprávách, 17 článcích nebo vidět v jedné reportáži v TV a rozhovoru pro Český rozhlas Hradec Králové.

 

Navštívili jsme tři projekty LIFE+ v České republice. Konkrétně LIFE Rupicolous (LIFE04 NAT/CZ/000015), LIFE Motýli ČR - SR (LIFE09 NAT/CZ/000364) a Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy (LIFE12 NAT/CZ/000629). Na cestách jsme narazili na různé přístupy k péči o luční porosty a celkový běh projektů a odnesli si nové poznatky.

Vydali jsme novou publikaci, tzv. manuál pro hospodáře s názvem Pestrolučník krkonošský, ve kterém je vysvětlení jak jednotlivých činností a dobré praxe, tak i negativa některých běžně užívaných technologií hospodaření.

Nainstalovali jsme dřevěné
informační panely, které přibližují jednotlivé činnosti na loukách a jejich význam. Na zimu jsme tyto panely stáhli na zimoviště místních územních pracovišť a na jaře 2016 se zase dají na svá původní místa.

 

Pohlednice s krkonošskými enklávami byly úspěšně vytisknuty a nyní probíhá jejich distribuce, postupně je také budeme představovat na Facebooku LIFE CORCONTICA.

I letos stály u lučních enkláv naše projektové ovce, které informují o činnostech projektu. Na podzim jsme tyto ovce revidovali a 4 z nich byli zničeny či odcizeny.

Nejdůležitější akcí pozdního léta (krom kontrol provedených hospodářských prací v terénu) bylo sestavení a odeslání rozsáhlé Progress report – informační zprávy o průběhu projektových aktivit – Evropské komisi.

Pro hospodáře jsme uspořádali setkání na vybraných lučních enklávách. Na těchto místech jim byla představena podzimní péče na loukách. Následná diskuze přinesla zajímavé okamžiky a snad propojení pohledů na hospodaření z ochranářského a zemědělského hlediska.
I přes nepřízeň počasí byla účast hojná.

Více fotografií najdete v článku Tři a půl roku za námi, aneb souhrn dění v projektu za rok 2015.

Snad se nám stejně vydaří i rok 2016, na jehož konci Vám opět přineseme zajímavá čísla a událostí v projektu.


 

Rok 2015

Dokumentační fotografie činností z roku 2015