A aktivity

A1 - Příprava realizace obnovných opatření pro podporu stanovišť 6230*, 6510 a 6520

Budou připraveny podrobné plány managementových zásahů (podklady pro realizaci aktivit C1, C2 a C3), bude vytvořen časový harmonogram opatření a následně budou naplánovány personální a technické kapacity.

Stav: Ukončena v únoru 2015.

► Výstupy: Bylo vytvořeno 29 managementových plánů (ukázka) pro péči na pracovních plochách v rozsahu 271 ha na priorotních enklávách a dalších 16 mng plánů na enklávách náhradních. Celkem bylo vytvořeno 47 mng plánů na 360 ha luk (C1). Dále byla připravena sada plánů pro speciální zásahy (C2 a C3) - ukázka.

A2 - Příprava investic k zajištění dlouhodobé existence stanovišť 6230*, 6510 a 6520

Bude pořízeno sedm investičních celků. V rámci aktivity jsou připravovány projektové dokumentace pro realizaci některých investic – především investice podporující zemědělskou činnost a dlouhodobou udržitelnost projektu. Dále zajišťujeme vyjádření orgánů státní správy a získáváme povinná rozhodnutí dle platné legislativy (územní rozhodnutí, stavební povolení k provozu a řadu dalších).

Stav: Ukončena.

Výstupy: Byly, po ohlášených změnách, dokončeny všechny naplánované akce a investice.

A3 - Příprava podkladů pro intervenci na farmách a plošnou informační kampaň

V rámci aktivity bude vytvořena aplikační databáze, která významně usnadní plánování managementů na zájmových plochách ochrany přírody, propojí zájmy jednotlivých skupin, které se podílí na péči o biotopy. Největším přínosem bude v budoucnu efektivní využívání finančních prostředků a usnadnění jejich kombinovatelnosti při naplňování plánů péče. Budou připraveny mapové podklady pro plošnou informační kampaň (E2).

Stav: Ukončena v březnu 2015.

►Výstupy: Aplikace LUHOP je používána v praxi.

A4 - Příprava plánů šetrného hospodaření na farmách s výskytem 6230*

Pro několik vybraných farem, na základě předchozí domluvy s hospodářem, budou zpracovány plány šetrného hospodaření na plochách s výskytem stanoviště 6230*(druhově bohaté smilkové louky).
Tyto plány budou využity v rámci aktivity C5 při přímé
realizaci péče o smilkové trávníky.

Stav: Ukončena v březnu 2015.

►Výstupy: Je dokončena mapa smilkových trávníků na farmách. V současné chvíli je zpracováno 10 plánů šetrného hospodaření. Aktivita pokračovala formou aktivity C5 a spoluprací s hospodáři.

A5 - Přípravné práce pro obnovu populací hořečku českého (Gentianella praecox subsp. bohemica*)

V rámci aktivity bude zpracována prováděcí dokumentace pro opatření na podporu hořečku – nastavení vhodného managementu pro záchranu druhu, tzn. pastva, vyhrabávání stařiny, narušení drnu a vláčení. Bude zpracována studie proveditelnosti pro možnosti repatriace druhu.

Stav: Ukončena dle harmonogramu.

►Výstupy: Byla připravena studie proveditelnosti a prováděcí dokumentace včetně plánu monitoringu.

A6 - Sběr informací a detailní příprava opatření pro podporu vranky obecné (Cottus gobio)

V rámci aktivit budou připraveny podklady, bez kterých není možné realizovat podpůrná ochranná opatření pro vranku obecnou. Bude připraven přehled o nakládání s vodami v EVL, mapa hydromorfologie toků v EVL, mapa migračních bariér pro vranku v EVL, zpráva o stavu rybího společenstva v EVL Krkonoše, mapa rozšíření vranky obecné v EVL Krkonoše, seznam lokalit pro potenciální revitalizaci, zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL, projektová dokumentace pro akci C7 a plán rybářského hospodaření.

Stav: Ukončena v prosinci 2014.

►Výstupy: Byl proveden rozsáhlý sběr informací a byly zpracovány tematické mapy: mapa hydromorfologie toků, mapa migračních bariér, mapa rozšíření vranky obecné. Byl vytvořen přehled o nakládání s vodami, seznam lokalit pro potenciální revitalizaci, zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření a plán rybářského hospodaření. Byla připravena projektová dokumentace pro akci C7 na Albeřickém potoce a Bolkovském potoce.