C aktivity

C1 - Zlepšení stavu stanovišť 6230*, 6510 a 6520 na prioritních lučních enklávách

Bude obnovena druhová vyrovnanost travnatých porostů a struktura stanovišť 6230, 6510 a 6520 (horské louky) ve vybraných enklávách formou klasického hospodaření a dodání nezbytné péče. Bude pořízena nezbytná technika pro realizaci těchto zásahů.

Stav: ukončena v prosinci 2017.

►Výstupy: Přímá realizace obnovných opatření proběhla v roce 2013 na 139 ha a v roce 2014 na 317 ha. V roce 2015 byla péče provedena na 360 ha a v sezóně 2016 na cca 360 ha. V roce 2017 pak na 330 ha. Celkem probíhala na 47 lučních enklávách na 540 ha. Tato rozloha lučních stanovišť je stanovena včetně okolí pracovních ploch v rámci enkláv. V roce 2016 přešlo 6 lokalit do tzv. následné péče, která již není hrazena z projektu LC. Na jedné lokalitě probíhá seč technikou pořízenou do technického vybavení Daphne. Proběhly 2 výzvy na prioritní enklávy projektu a v únoru 2015 odstartovala 3. výzva na náhradní enklávy. Další výzvy již vyhlášeny nebyly. Na některých lokalitách v odůvodněných příkladech byla péče prodloužena i do roku 2017. V roce 2017 se hospodařilo na 390 ha z toho proběhla seč na 146 ha a pastva na 151 ha.

C2 - Zamezení šíření invazních druhů rostlin a expanzi dřevin na stanoviště 6230*, 6510 a 6520

V enklávách, které poškozují svým šířením nepůvodní druhy, budou omezeny tyto tzv. invazní druhy rostlin. Nejvíce se zde vyskytuje šťovík alpský a lupina mnoholistá. Dále budou odstraněny náletové dřeviny pro uvolnění plochy luk, které mohou v následujících letech využívat místní zemědělci pro hospodářskou činnost.

Stav: ukončena v prosinci 2017.

►Výstupy: V roce 2013 byl potlačován šťovík alpský na asi 38 ha. Tato výměra v sobě obsahuje i opakované zásahy po regeneraci porostů (zpravidla se zásah opakoval 2x). V roce 2014 bylo ošetřeno 12 hektarů. V roce 2015 pak 4,5 ha. V roce 2016 asi 4,5 ha.
Výřezy náletových dřevin byly realizovány v roce 2013 na cca
6 hektarech lučních porostů. V roce 2014 bylo vyřezáno 7 hektarů, v roce 2015 15 ha. Rok 2016 se nesl ve výřezech 4,6 ha za pomoci pracovní skupiny a 3,7 ha z rámcových smluv. 

Aktivita byla prodloužena až do podzimu 2017, kdy bylo vyřezáno 11,48 ha a  pokračovalo se v likvidaci šťovíku alpského na 1,25 jedinečných ha. Celkem bylo za dobu realizace aktivity vyřezáno 50 hektarů náletových dřevin a ošetřeno více než 49 jedinečných hektarů zasažených invazí, většina z nich opakovaným zásahem. Potlačením sukcese se otevírají nové plochy pro hospodáře.

C3 - Zajištění technických podmínek pro dlouhodobou existenci stanovišť 6230*, 6510 a 6520

Na enklávách se ztíženými podmínkami pro hospodaření (nerovnost terénu, nežádoucí podmáčenost ploch) budou provedena technická opatření pro zpřístupnění pozemků a jejich přizpůsobení k efektivní realizaci obnovných opatření. Zejména se jedná o pročištění a obnovu stružek, vysbírání kamenů z luk a jejich rovnání na zídky či snosy.

Stav: Ukončena v prosinci 2017.

►Výstupy: V roce 2013 bylo obnoveno 1,5 km kanálů, odklizeno a urovnáno bylo 14 tun kamenů, urovnán byl asi 1 ha. V roce 2014
bylo pročištěno téměř 4,5 km kanálů a posbíráno 5 tun kamenů. V roce 2015 bylo obnoveno 6,5 km stružek, vysbíráno 92 t kamení a štěrku, urovnáno 4 ha ploch, 28 ha pohnojeno organickými hnojivy. V roce 2016 pracovní skupina obnovila 3,6 km stružek a z rámcových smluv bylo provedeno 1,6 km. Vyneslo se téměř 27 t kamení na zídky a snosy, z rámcové smlouvy bylo odklizeno 48,5 t starého odpadu. Pohnojili jsme dalších asi 12 ha luk.
Aktivita byla prodloužena až do podzimu roku 2017, kdy se  pročistilo 709 m stružek, vysbíralo 9,7 t kamenů a odpadu, hnojilo se na 8 ha luk, zlikvidovalo se 8,5 ha borůvčí.
Celkem bylo obnoveno 18,7 km struh, odklizeno 202 t kamenů, urovnán terén na 4 ha, pohnojeno 40 ha a odstraněna borůvka na 17 ha. Tyto zásahy umožní vhodněji obhospodařovat louky.
Jako součást aktivity proběhla výstavba přístřešků na Brádlerových Boudách a ohrazení ve Sklenářovicích (fotodokumetaci si můžete prohlédnout v galerii.).

C4 - Zajištění socioekonomických podmínek pro dlouhodobou existenci stanovišť 6230*, 6510 a 6520

V rámci aktivity byly plánovány inovativní postupy pro využití biomasy.

Stav: ukončena v září 2017.

Výstupy: Akce byla zahájena zpracováním ekonomické studie a změněna. Plánované produkty byly přehodnoceny a nově plánované akce „Zápůjční smlouvy drobné techniky“ a „Marketingová strategie“ byli dodány koncem roku 2016. Výsledkem marketingové strategie je založení tzv. farmářských stezek.

C5 - Podpora stanoviště 6230* v rámci farem

Budou realizována konkrétní opatření na jednotlivých farmách dle návrhů v plánech šetrného hospodaření (aktivita A4).

Stav: Aktivita byla ukončena v září 2017.

Výstupy: V roce 2015 bylo uzavřeno 8 rámcových smluv s jednotlivými farmáři a postupně jsou objednávána jednotlivá opatření. V roce 2015 byla realizována opatření na podporu 56 ha stanoviště 6230. V roce 2016 byl vytvořen další plán šetrného hospodaření pro nového farmáře na Šímových Chalupách a uzavřeny 2 nové rámcové smlouvy, přímé zásahy proběhly na 122 ha. V roce 2017 se v rámci aktivity pracovalo na 80 ha. Podpořeno bylo celkem 145 ha smilkových luk.

C6 - Podpora populací a reintrodukce hořečku českého (Gentianella bohemica*)

V rámci této aktivity jsou realizována opatření na podporu stávajících populací hořečků v Albeřicích. Obnovné zásahy budou prováděny v souladu s aktuálním záchranným programem, který je schválený pro tento druh. V současné době na lokalitě Černý důl nebyl druh zaznamenán.

Stav: aktivita byla ukončena dle harmonogramu.

►Výstupy: Byla provedena opatření na lokalitě Horní Albeřice. Typem péče je vláčení, kosení ve vhodném termínu a podzimní narušení drnu. Tato opatření budou prováděna opakovaně každý rok na ploše o rozloze 1500 m2 v Horních Albeřicích a 200m2 v Černém dole. Populace v Horních Albeřicích měla roku 2013 11 ks, 2014 60 ks, 2015 cca 42 ks, 2016 62 ks a v roce 2017 85 ks.

C7 - Vytváření podmínek pro nerušený vývoj populací vranky obecné (Cottus gobio)

Bude provedena revitalizace vodních toků založená na narušování technických opevnění, migračních bariér a zprůchodňování pomocí výstavby rybích přechodů či rekonstrukcí stupňů. Aktivita navazuje na strategické dokumenty, které jsou výstupem aktivity A6.

Stav: aktivita byla ukončena dle harmonogramu.

►Výstupy: Je vyhotovena projektová dokumentace pro revitalizaci Albeřického potoka a Bolkovského potoka. V roce 2015 proběhly úpravy na 1,5 km Albeřického potoka. V roce 2016 bylo zprůchodněno 750 m Bolkovského potoka. Bylo vytvořeno několik balvanitých skluzů a rybích přechodů a odstraněny příčné překážky na tocích, zamezující migraci vranky. Byla vytvořena Metodika pro hodnocení vlivu managementu vodních toků na populace vranky obecné.