E aktivity

E1 - Lokální kampaně pro podporu realizovaných opatření

Budou cíleně osloveni klíčoví uživatelé území, jejichž porozumění cílům projektu či jejich spolupráce jsou nezbytné. Oslovovanými skupinami budou: majitelé zemědělských pozemků, místní farmáři, další uživatelé pozemků (obce, správci vodních toků aj.). Představení projektu bude probíhat na několika mediálních úrovních, budou realizovány akce zaměřené na jednotlivé cílové skupiny.

Stav: ukončena v březnu 2017.

►Výstupy: Bylo vyrobeno a v terénu je umístěno 20 mobilních informačních panelů. Panely informují o právě probíhajících managementech, jsou zaměřeny na širokou veřejnou, především rodiny s dětmi. Byl vyroben leták informující o projektu, pro jeho popularitu byl následně zajištěn i jeho dotisk.
Byly provedeny individuální jednání s vlastníky a nájemci. Pracovníci projektu se zúčastnili 9 místních akcí, kde prezentovali aktivity projektu. Dosud bylo publikováno 45 článků a 12 tiskových zpráv. Informační panely o projektu byly vyrobeny na konci roku 2014 a v červnu 2015 instalovány v terénu. Na zimu se stahují na územní pracoviště, aby se pak na jaře opět daly na svá místa. Stálé infopanely se základní informací o projektu jsou umístěny v budovách partnerů. V březnu 2017 byly dokončeny letáky vycházející z marketingové strategie (Krkonošské farmářské stezky).

E2 - Informační kampaň pro podporu stanovišť 6230*, 6510, 6520 v EVL Krkonoše

Budou pořádány odborné semináře spojené s praktickými ukázkami v terénu. Bude vydán manuál pro zemědělce k provádění vybraných typů méně obvyklých managementů.

Stav: Ukončeno v prosinci 2016.

►Výstupy: Byla vybrána vhodná místa pro realizaci seminářů. V červnu 2014 proběhl seminář pro veřejnost „Jak Krakonoš učil Kubu kosit“, který seznámil zájemce s tradiční formou výroby sena pomocí ruční práce. V říjnu 2014 proběhl odborný workshop pro zástupce ochrany přírody a státní správy - „Louky v naději.“  V roce 2015 za naší podpory proběhl kurz Portál farmáře. V říjnu 2015 proběhlo setkání s hospodáři - podzimní péče na loukách, po kterém následovalo letní setkání v červenci 2016. Uspořádali jsme také konferenci na téma AEKO 2014-2020. 30.6.2015 jsme vydali manuál pro hospodáře s názvem Pestrolučník krkonošský, jež byl v roce 2016 reeditován. Nový pestrolučník je k dostání na Správě KRNAP nebo ke stažení zde.

E3 - Výměna zkušeností - síťování LIFE+ projektů

V rámci této aktivity budou navázány vztahy s řešiteli projektů zaměřujících se na řešení odborné problematiky v České republice i v dalších evropských zemích. Přenášení dobré praxe je prioritní pro řešení inovativních postupů.

Stav: ukončena dle harmonogramu.

►Výstupy: V květnu 2013 proběhlo setkání u kulatého stolu mezi zástupci koordinačního národního místa LIFE. Při celodenní diskuzi se sešli zástupci projektového týmu a zástupci ostatních projektů LIFE, které jsou realizovány v ČR. Pracovníci projektu se zúčastnili 3 studijních cest v roce 2014: byl navštíven projekt realizovaný v NP Burren (BURREN LIFE – LIFE04/NAT/IE/125); a projekt zaměřený na management vlhkých luk - Foder och Fägring (LIFE08/NAT/S/262) a v roce 2017 proběhla studijní cesta do rakouských Alp. V ČR jsme navštívili projekty LIFE Rupicolous (LIFE04 NAT/CZ/000015), LIFE Motýli ČR - SR (LIFE09 NAT/CZ/000364) a Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy (LIFE12 NAT/CZ/000629) v roce 2015.

E4 - Šíření výsledků projektu

Tato aktivita zahrnuje tvorbu a správu webových stránek. Dále plánujeme vytvoření rozšířeného manuálu hospodaření na malých vodních tocích, včetně realizace 2 workshopů k tomuto tématu. Jednotlivé enklávy představíme na pohlednicích s tematikou lučních enkláv. Budeme prezentovat výsledky projektu v odborném prostředí v ČR i v rámci EU a pomocí médií i veřejnosti.

Stav: Aktivita ukončena dle harmonogramu (aktualizace webu a facebookových stránek však probíhá i po skončení projektu).

►Výstupy: Průběžně doplňujeme web life.krnap.cz. V roce 2015 jsme zřídili také Facebook projektu, na kterém se hromadí spousta drobných zpráviček a informací o dění nejen v projektu. Dílčí výsledky projektu byly představeny na 7 odborných setkáních a 3 zahraničních akcích. Projekt byl prezentován na 4 seminářích pořádaných Národním kontaktním místem v rámci informování o programu LIFE+. Byl připraven poster pro prezentaci na konferencích. Na začátku listopadu 2016 proběhl workshop na téma vranka, druhý proběhl v dubnu 2017. Vydali jsme pohlednice. V březnu 2017 jsme připravili odbornou publikaci o vrance a loukách. Vydali jsme Laymans Report.